Годишен календар

За Ваше улеснение предлагаме непълен списък на дейности, сроковете за изпълнение на които са определени в нормативни актове. Част от тези срокове са с фиксирана крайна дата, а изпълнението на други дейности е в зависимост от датата на предходно събитие.

В случаите, когато срокът започва да тече от датата на предходно събитие, той се изчислява съобразно разпоредбите на  ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК). Съгласно чл. 60 от ГПК, срокът се изчислява по години, месеци, седмици и дни.

 • Срокът, който се брои на години, изтича в съответния ден на последната година, а ако месецът в последната година няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.
 • Срокът, който се брои на месеци, изтича на съответното число на последния месец, а ако последният месец няма съответно число, срокът изтича в последния му ден.
 • Срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица.
 • Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът, и изтича в края на последния ден.
 • Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Срокове, свързани с дати от календара

 • м. януари – до 31.01.202! обявяване на положения извънреден труд в предприятието през изминалата година в Дирекция „Инспекциа по труда“; 
 • до 31.01.202! работодателят да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година, включително отложен или неизползван от предходни календарни години;
 • до 31.01.!  да се определи комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека);
 • до 31.01.! да се определят работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека); 
 • м. април – до 30.04.! Да се изготви и подаде в Дирекция „Инспекция по труда“  годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ.

Срокове с фиксиран период от предходно събитие

Срокове в дни:

 • Ежедневно – иструктаж на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи; 
 • В деня на постъпване на работа на работник/служител:
 • Провеждане на начален инструктаж
 • След завръщане на работа при отсъствие повече от 45 календарни дни на работник или служител и преди да започне да изпълнява преките си задължения.
 • Провеждане на извънреден инструктаж
 • 3 работни дни – Подаване на декларация в НОИ за настъпила трудова злополука, когато дава основания да се предполага, че тя е трудова, считано от узнаването на нейното настъпване.
 • 3 дни от сключването или изменението на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 
 • 7 дни от прекратяване на трудовия договор работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. 

Срокове в месеци:

 • Един път на три месеца за работещите, пряко заети в дейностите пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително: в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите в железопътния транспорт; в производството и употребата на взривни материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при строителни и монтажни работи; 
 • Един път на три месеца проверка за наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация.

Срокове в години:

Не по-рядко веднъж годишно:

 • Обучение на:
  • длъжностните лица и на специализираните служби, органи по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
  • членовете на комитета/групата по условия на труд;
 • Измерване на съпротивлението спрямо земя на заземителите за защита срещу поражения от електрически ток; 
 • Извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас I (за ниво на мълниезащита І);
 • Провеждане на изпит за квалификационна група по електробезопасност на изпълнителския персонал, който извършва работи в  електрически  уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 • Организиране провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план; 
 • Измерване степента на осветеност в контролните точки и нивото на общата осветеност;
 • Извършване преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, навършили 40 години, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести.
 • Изготвяне на анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд от органите за безопасност и здраве при работа.

Не по-рядко от веднъж на две години:

 • извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас II (за ниво на мълниезащита ІІ);
 • Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
 • Провеждане на изпит за квалификационна група по електробезопасност на за ръководния персонал в  електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
 • Провеждане на изпит за квалификационна група по електробезопасност на изпълнителския персонал, който извършва работи  по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Не по-рядко веднъж на три години: 

 • Извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за мълниезащитни уредби от клас III (за нива на мълниезащита ІІІ и ІV);
 • Провеждане на изпит за квалификационна група по електробезопасност на за ръководния персонал, който извършва работи  по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V;
 • Извършване преглед на очите и оценка състоянието на зрението на лицата, ненавършили 40 години, работещи с видеодисплеи, от специалист по очни болести.

Не по-рядко веднъж на пет години: 

 • Измерване импеданса на защитния контур „фаза – защитен проводник“ или „фаза – проводник  PEN“, при стационарните електрически уредби в които се прилага зануляване;