Вашият доверен партньор

„Експерт МБ БГ“ ЕООД

„Експерт МБ БГ“ ЕООД гр. София е дружество, което осъществява няколко основни дейности:

 •  
  Център за професионално обучение (ЦПО)
 •  
  Служба по трудова медицина (СТМ)
 •  
  Консултантска дейност

Експертност, отговорност, ангажираност!

 

Център за професионално обучение

 •  
  Професионално обучение по лицензирани професии и специалности на заети лица.
 •  
  Професионално обучение по лицензирани професии и специалности на безработни лица.
 •  
  Обучение по ключови компетенции по професиите и специалностите в лицензията.
 •  
  Обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).
 •  
  Обучение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“.
 •  
  Провеждане на изпити по професиите и специалностите в лицензията за придобиване на професионална квалификация.
 •  
  Обучение по заявка на работодатели.
 •  
  Разработване и управление на проекти.

Служба по трудова медицина

Съгласно разпоредбата на чл. 25 от Кодекса на труда работодателите задължително осигуряват обслужване на работещите  от регистрирана служба по трудова медицина (СТМ).

Основните дейности на СТМ са:

 •  
  да оказва помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа
 •  
  да извършва оценка на професионалните рискове
 •  
  да наблюдава и извършва анализ на здравното състояние на работещите
 •  
  да предлага мерки за отстраняване и намаляване на установения риск
 •  
  да обучава длъжностните лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа

Консултантска дейност

 •  
  Трудово право
 •  
  Данъчно и осигурително право
 •  
  Здравословни и безопасни условия на труд
 •  
  Трудова мобилност и трудова миграция