Учебният център осъществява:

Консултантска дейност

 • Консултации по прилагането на разпоредбите на Кодекса на труда – възникване, действие, промяна и прекратяване на трудовите правоотношения;
 • ред и начин на изплащане на трудовите възнаграждения и обезщетения;
 • видове обезщетения;
 • структура и организация на работната заплата;
 • изготвяне и предоставяне на документи, свързани с трудовото правоотношение;
 • ред и начин на ползване на отпуск;
 • работа от разстояние;
 • видове работно време и почивки по време на работа;
 • полагане и заплащане на извънреден труд;
 • приемане на работа на лица ненавършили 18 години;
 • имуществена, дисциплинарна и административнонаказателна отговорност и др.
 • Осигурителни права и задължения на работника и работодателя.
 • Консултации по всички въпроси, свързани с прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на работа;
 • видове инструктажи и обучения и тяхното провеждане;
 • изготвяне на инструкции за работа с машини и съоръжения;
 • издаване на заповеди от работодателя;
 • видове и срокове за провеждане на обучения;
 • мерки за предотвратяване или минимизиране на установените рискове по време на работа;
 • лични предпазни средства – предоставяне, използване и съхранение и др.
 • Консултации по прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) и Правилника за прилагането му – разрешения за работа;
 • разрешение за сезонен работник;
 • трудова миграция от трети държави;
 • трудова мобилност в ЕС;
 • административнонаказателни разпоредби и др.