ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ръководството на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ зачита поверителността на всеки, който посещава нашата електронна страница, изпраща ни електронна поща и е наш клиент, партньор или служител. Поради това, ние се придържаме стриктно към приложимото законодателство по отношение на обработката на лични данни. Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация и да бъдем прозрачни относно това, което правим с нея, без значение как си взаимодействате с нас и дали искате да работите за нас, да използвате нашите услуги, да искате информация, обучение или да научите повече за дейността на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“. 

Настоящата политика описва как и защо фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“, използва Вашата лична информация, как защитаваме Вашата поверителност, както и Вашите права и възможен избор относно тази информация. Настоящата политика представлява цялостното споразумение между Вас и фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“, относно публично достъпните части на нашата електронна страница. Чрез използването на нашата електронна страница, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящата Политика за поверителност.

КОИ СМЕ НИЕ

фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“  ЕООД 

с адрес: гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 57, ЕИК: 205993465 и се представлява от г-жа Ангелина Бабунска, в качеството и управител.

 Фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ извършва дейности, като: служба по трудова медицина, трудово-правни консултации, посреднически сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален , преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, пътнически сделки в страната и чужбина, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, информационни, импресарски дейности, обучение по здравословни и безопасни условия на труд, професионални обучения, лекторска и консултативна дейност и всички дейности и услуги, които не са забранени от закон и са  с националното законодателство и регламентите и директивите на Европейският Съюз.

Ръководството и служителите на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ при осъществяване на своята дейност ежедневно работи с лични данни, като ги обработва с отговорност и високо ниво на сигурност.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Видът и количеството на лични данни, които събираме, и начина, по който ги използваме зависи от това защо ги предоставяме.

Когато подадете данни на служител от фирмата или се свържете с нас по телефона, ние можем да събираме информация за вас (посочена в настоящата Политика за поверителност като „лична информация“). Това може да включва вашето име, адрес, телефонен номер, месторабота и друга информация, отнасяща се лично до Вас, която може да решите да ни предоставите.

Чувствителни данни

Съгласно действащото законодателство в сферата на защита на данните някои видове лична информация са по-чувствителни. Това са т.нар. „чувствителни” или „специални категории” лични данни, които обхващат информация, разкриваща политически възгледи, членство в синдикати, биометрични данни, информация относно здравето на дадено лице. Чувствителна информация се събира само при необходимост, когато в изпълнение на спецификата на дейност и услуга на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ налага това или когато това се изисква от българското законодателство. В случай, че събираме и обработваме такава информация, ще Ви предоставяме ясни известия, като посочваме каква информация е необходима и защо.

КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС

Ние събираме информация по следните начини:

 • Когато ни я предоставяте директно.

Ние може да събираме и съхраняваме информация за Вас, когато взаимодействате с нас, когато:

 • използвате нашите услуги;
 • участвате в наша дейност или събитие;
 • участвате в наши обучения ;
 • кандидатствате за работа, за да станете служител на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ ;
 • сключвате договор с нас;
 • подавате запитване;
 • нашите видео записващи устройства Ви заснемат;
 • дадете разрешение на други организации да я споделят с нас или тя е обществено достъпна.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Предоставяне на услуги: ще обработваме личната Ви информация, която предоставяте, за да Ви предоставим услугите или информацията, които сте поискали;
 • За администриране на изразено от Вас чрез нашия интернет сайт желание да получите определена информация;
 • Отговаряне на искане: ако се свържете с нас с дадена заявка, можем да използваме Вашата лична информация, за да Ви предоставим отговор, да изпълним искания, оплаквания или запитвания, които ни отправяте;
 • Мониторинг: можем да използваме Вашите лични данни, за да подобрим настоящите и бъдещи услуги на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ ;
 • Обработка на кандидатура за работа с нас: може да обработваме Вашата информация, ако изпратите или попълнете формуляр за кандидатстване или ни изпратете Вашата автобиография с придружаващи документи относно възможността да работите с нас, за да оценим кандидатурата Ви и да Ви отговорим;
 • Предаване на данни: може да обработваме Вашата информация, за да изпълним задълженията си, произтичащи от двустранни договори, сключени с Вас;
 • Административни цели: Можем да използваме Вашите лични данни, за да регистрираме и да разгледаме жалба, да запишем молба, както и други важни цели за вътрешно водене на регистрите;
 • Превенция на престъпления: Можем да запишем вашето изображение посредством видеонаблюдение, което използваме за предотвратяване на престъпления и за опазване сигурността на служителите, клиентите и помещенията на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ ;
 • Защита на Ваши жизненоважни интереси: Можем да обработим Вашите лични данни, когато разумно смятаме, че съществува риск от сериозна вреда или злоупотреба по отношение на Вас или други потребители на нашите услуги;
 • Статистически или научни изследвания и анализи: Може да ви поканим да участвате доброволно в проучвания или изследвания, за да ни помогнете да подобрим услугите си или развитието си;
 • Спазване на законови, регулаторни и данъчни изисквания: При наличие на правно задължение ще обработим Вашите лични данни, за да изпълним това задължение;
 • Администриране на нашата електронна страница, тестване и отстраняване на неизправности, за да се уверим, че функционират съобразно очакванията.

В случай, че сте избрали да попълните контактна форма на нашата електронна страница, се изисква да предоставите лични данни, като например: имена, телефонен номер, адрес, електронна поща и други данни според спецификата на Вашата заявка. Събраната информация се обработва от фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и за осъществяване на връзка с Вас. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашата електронна страница или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието й.

Ние няма да извършваме с Вашата информация нищо, което е извън обхвата на легитимните Ви очаквания.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Съгласно законодателството в сферата на защита на личните данни използването на лични данни трябва да има „правно основание”. Правните основания са посочени в Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) и българското законодателство за защита на личните данни.

Конкретно съгласие

Съгласие е налице, когато Ви попитаме дали можем да използваме Вашите лични данни за конкретно определена цел и Вие се съгласите с това.

Законово задължение

Имаме правно основание да използваме Вашата информация, когато обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение на фирмата.

Изпълнение на договор и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за установяване на пред договорни взаимоотношения

Имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато сме в процес по встъпване в договор с Вас или изпълняваме договорно задължение. Когато използвате някоя от нашите услуги или кандидатствате за работа при нас.

Жизненоважни интереси

Имаме основание да използваме Вашите данни, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени интереси, свързани с живота и здравето. При подпомагане при бедствия и извънредни ситуации, и при наличие на случай, в който трябва да се свържем неочаквано с отговорните институции.

Легитимни интереси

Имаме основание да използваме Вашите лични данни, когато това е разумно необходимо за нас (или за трета страна) да го направим в наш (или на трета страна) „легитимен интерес” (при условие, че целта, за която се използва информацията, е справедлива и не оказва неоснователно въздействие върху Вашите права).

Считаме, че нашите легитимни интереси включват всички ежедневни дейности, които фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“извършва с лични данни. Ние се основаваме на легитимни интереси, единствено когато считаме, че всяко потенциално въздействие върху Вас (положително и отрицателно), степента му на засягане от гледна точка на неприкосновеността на личния живот и Вашите права съгласно действащото законодателство за защита на личните данни, нямат преимущество пред нашия (на трета страна) интерес да използваме личните Ви данни по този начин.

Когато използваме чувствителни лични данни, изискваме допълнително правно основание в съответствие със законодателството за защита на личните данните, така че ще извършваме това въз основа на Вашето изрично съгласие или друг способ, който е на наше разположение по закон за използването на този тип информация, ако сте я направили явно обществено достояние, ако трябва да я обработим за целите на услугите, които предоставяме, трудовата заетост или защитата на ваши жизненоважни интереси.

КАК ОПАЗВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние прилагаме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че Вашите лични данни са защитена. Нашата информационна мрежа е защитена и стриктно наблюдавана. Ние ограничаваме достъпа до информация на база „необходимост да се знае” и предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме, че служителите на фирмата са наясно, че такава информация се използва само в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Правим редовно прегледи на това, кой има достъп до информацията, с която разполагаме, за да гарантираме, че данните Ви са достъпни само за подходящо обучени служители и изпълнители.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Служителите на фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“ прилагат законоустановени критерии, за да установят колко време е необходима да се съхраняват личните Ви данни. Те са определени на базата на законови и оперативни процедури, като се вземат предвид указанията на Комисията за защита на личните данни. Принципът е, че я съхраняваме за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които е събрана.

Ние съхраняваме личните Ви данни, когато имаме продължаваща легитимна потребност за това, (за да Ви предоставим услуга, която сте поискали, или за да спазим приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания). Когато нямаме продължаваща легитимна потребност да обработваме Вашите лични данни, ние ще ги изтрием. В случай, че Вашите лични данни са съхранени в архиви за резервни копия, ние ще ги изолираме от всяка друга обработка, докато унищожаването стане възможно.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ние използваме Вашите лични данни единствено за целите, за които сме ги събрали. При никакви обстоятелства няма да продаваме или споделяме Вашите лични данни с някоя трета страна за нейни цели и няма да получавате маркетинг съобщения от никоя друга организация, като резултат от споделяне на Вашите лични данни с нас.

Ще споделяме Ваши данни единствено за следните цели:

 • Трети страни, доставчици и подизпълнители, които могат да обработват лични данни от наше име: Възможно е да споделим Ваши лични данни с доставчици на услуги, които ни съдействат да осъществяваме нашата дейност и да предоставяме нашите услуги. Тези доставчици ще действат само по наши указания, ще са обект на предварителна проверка и ще поемат договорни задължения, съдържащи клаузи по отношение на защита на личните данни. Ние се стремим да гарантираме, че тези трети страни ще използват лични данни само за законосъобразни цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
 • Когато сме задължени по закон: Ще изпълняваме такива искания, когато разкриването на личните данни е задължително по закон. Ще гарантираме споделянето на такава информация със съответната организация чрез проверка за всеки конкретен случай, която цели да установи, че искането и разкриването на личните данни са законосъобразни.

Когато използваме външни дружества за обработка на лични данни от наше име, извършваме предварителна проверка на тези дружества и сключваме договор, който посочва нашите очаквания и изисквания по отношение на начина, по който те управляват личните данни, които събират или до които имат достъп.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате достъп до личните си данни, които ние имаме за Вас, както и да поискате коригиране на възможни неточности.

При събиране и обработване от нас на Ваши лични данни на основание на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне, нито обработването на Вашите лични данни на друго правно основание.

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, ограничаване на обработването или да възразите срещу обработване им.

Имате право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

При желание от Вас да упражните някое от своите права, моля да попълните специален формуляр който е посочен на нашата електронна страница и да го изпратите заедно с информация за самоличността Ви. Във връзка с това е необходимо да предоставите допълнителна информация относно естеството на Вашите взаимоотношения с нас това ще ни помогне при установяване на личните Ви данни. Можете да ни изпратите документите по пощата на адрес:

гр. София , бул. „Г. М. Димитров” № 57, фирма „ЕКСПЕРТ МБ БГ“. 

ОПЛАКВАНИЯ

Ако искате повече информация или имате въпроси, свързани с настоящата Политика за поверителност, както и за да отправите официално оплакване по отношение на нашия подход за защита на личните данни или искате да поставите въпрос относно поверителността, може да се свържете с нас на:

ел. поща: expertmbbg@gmail.com,

тел.: 0896890678

Имате право освен това да подадете жалба по отношение на обработването на Ваши лични данни пред Комисията по защита на личните данни – www.cpdp.bg, който е българския надзорен орган по спазване на законодателството за защита на личните данни. 

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние ще променяме, допълваме или премахваме части от настоящата Политика за поверителност при установена необходимост. Всяко от тези действия, които съществено засяга Вашите права върху личните Ви данни, ще влезе в сила 30 дни след като уведомлението за такава промяна е публикувано на тази електронната страница. По всяко време можете да ни уведомите, че не приемате някои от действията свързани с промените. По-нататъшното използване на тази електронна страница след 30-дневния период ще бъде окончателно считано за приемане на промените в настоящата Политика за поверителност. Вие се съгласявате, че такова известие, публикувано на този уебсайт, представлява разумно и достатъчно известие. По всяко време Вие сте обвързани от актуалната версия на Политиката за поверителност.

Съветваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност, за да сте информирани и запознати с последната й версия.

Последно актуализирана: 05.05.2022г.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси, коментари или предложения, можете да ни информирате за тях на ел. поща: expertmbbg@gmail.com

ФОРМУЛЯРИ