Кои сме ние?

„ЕКСПЕРТ МБ БГ“ ЕООД е екип от най – добрите експерти в страната в областта на здравословните и безопасни условия на труд, трудовите правоотношения, социалното осигуряване, трудовата миграция и трудовата мобилност. Всеки от тях е с дългогодишен стаж в Инспекцията по труда и добре познава нейната работа. Допълнително, те са участвали в разработването на част от нормативните актове на трудовото законодателство, като същевременно са автори на специализирана литература в тази област самостоятелно, или в екип. Членовете на екипа имат богат опит като лектори, включително и в обучение на ръководителите на инспекциите по труда от държави от ОНД и западните балкани, организирани от МОТ и редица предприятия от Р България.

Мисия и визия

Мисията ни е да осигурим благополучие в труда на нашите клиенти, в дух на партньорство.

Визията ни е да предоставяме услуги – еталон за най–добро качество.

Дейности в подкрепа на нашата мисия и визия

„ЕКСПЕРТ МБ БГ“ ЕООД  предоставя услуги в следните направления:

  • Консултиране в области, свързани със: здравословните и безопасни условия на труд, трудовите правоотношения, социалното осигуряване, трудовата миграция и трудовата мобилност;
  • Провеждане на професионално обучение за различни професии и специалности;
  • Провеждане на задължителните според законодателство обучения по безопасност и здраве при работа, както и допълнителни обучения във всички сфери на трудовото законодателство;
  • Обслужване от служба по трудова медицина.